Puttapisek Pra Khun Phaen Ban Krang Sao Ha (Wat Kae)